2007/Sep/14

ขอขอบคุณ อร (วรรณรินทร์) ที่สรุปมาให้

การวินิจฉัยความรับผิดในทาง อาญา

1. การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ (โครงสร้างความรับผิดทางอาญา)

2. การกระทำมีกฎหมายยกเว้นความรับผิดหรือไม่ 

เช่น ม .68 บัญญัติว่า ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผุ้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำสมควรกว่าเหตุการณ์กระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบทางกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด

3. การกระทำมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่ 

ผู้กระทำอาจไม่ต้องรับผิดทางอาญาหากปรากฏมี กม.ยกเว้นโทษ เช่น การกระทำผิดโดยความจำเป็น ม.67 เด็กกระทำผิดตาม ม.73 ,74

โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

  1. มีการกระทำทางอาญา

  2. การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอก

  3. การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายใน

  4. ผลของการกระทำจะต้องสัมพันธ์กับการกระทำ รวมทั้งมีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นร่วมด้วยหรือไม่

1. มีการกระทำทางอาญา คือการเคลื่อนไหวร่างกาย และ รวมทั้งการงดเว้นการเคลื่อนไหวร่างกาย(การนิ่ง) ต้องอยู่ภายใต้จิตสำนึก หรือมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา

- ละเมอ หรือเป็นลมบ้าหมูชัก ถือว่าไม่มีสติ ไม่มีความรับผิดทางอาญา

- การนิ่ง เช่น เป็นคนดูแลสระน้ำ เห็นเด็ก จมน้ำ ไม่ช่วยทั้งที่สามารถช่วยได้โดยที่ตัวเองจะไม่ได้รับภยันตรายใดๆ ถือว่ามีความผิดทางอาญา แต่ต้องดูโครงสร้างต่อไป

2. การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอก

2.1 มีผู้กระทำ คือ คน เท่านั้น สัตว์ สิ่งของไม่ถือเป็นผู้กระทำ

- ทางตรง ผู้กระทำความผิด กระทำด้วยตัวเอง หรือใช้ผู้อื่น บังคับ ขู่เข็ญ

- ทางอ้อม ผู้กระทำความผิด คือใช้ให้ผู้อื่นไปกระทำโดยผู้อื่นไม่รู้ว่าเป็นความผิด ไม่ได้กระทำด้วยตัวเอง เช่น หมอจะวางยาพิษคนไข้ โดยสั่งยาพิษให้พยาบาลเป็นคน ฉีดยา โดยบอกพยาบาลว่าเป็นยาบำรุง พยาบาลไม่รู้เห็นเป็นใจ ถือว่า หมอกระทำความผิดโดยอ้อม ถือเป็นการกระทำด้วยตัวเอง ต้องรับโทษทางอาญา ( พยาบาล ไม่รู้ข้อเท็จจริง ขาดเจตนา ม.59 ว.2 ว.3 ไม่ต้องรับผิด)

2.2 มีการกระทำ คือการกระทำทางอาญาที่กม. บัญญัติให้เป็นความผิด เช่น การฆ่า การทำร้ายร่างกายเป็นต้น

2.3 มีผู้ได้รับผลการกระทำ คือ ทรัพย์นั้น หรือวัตถุแห่งทรัพย์นั้น เป็นของผู้อื่น หรือบุคคลอื่นมีส่วนในทรัพย์นั้น

EX นาย ก ยิง นาย ข องค์ประกอบภายนอก 1.ผู้กระทำ คือนาย ก 2.การกระทำ คือ ยิง 3. ผู้รับผลการกระทำคือ นาย ข แสดงว่าครบองค์ประกอบภายนอก ก็ต้องไปดูองค์ประกอบต่อไปอีก

3. การกระทำครบองค์ประกอบภายใน(เจตนา) ดูหลักของ ม.59

59 ว.1 รับผิดเมื่อ บุคคลนั้นกระทำโดยทางอาญา จะมีความรับผิดเมื่อใด

59 ว.2 กระทำโดยเจตนาและต้องรู้สำนึกผิดชอบชั่วดี ประสงค์ต่อผล และเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นหรือ ย่อมเล็งเห็นผล ผู้กระทำคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใยดีต่อผลนั้น เช่น ผุ้กระทำยิงปืนใส่ฝูงชน ไม่เล็งบุคคลใด การกระนั้นก็ทำให้เกิอผลได้

EX การยิงปืนใส่ ฝูงชน เล็งเห็นผลว่า อาจถูกคนใดคนหนึ่ง แต่ยังยิงใส่ฝูงชนอยู่

59 ว.3 จะขยาย 59 ว.2 คือ เจตนาในว.2 จมีเจตนาหรือไม่ต้องคำนึงถึง ว.3 ด้วย ว่าผู้กระทำ รู้ข้อเท็จจริง อย่างหนึ่งอย่างใด อาจทำให้ เกิดความรับผิด รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบอันเป็นความผิดหรือไม่

EX มีรองเท้า 2 คู่ เหมือนกันทุกอย่าง ของ ก และ ข วางใกล้ กัน ก ต้องการขโมย รองเท้า ข จึงใส่รองเท้า ตน และหยิบ รองเท้า ข ใส่ ถุงกลับบ้าน แต่ข้อเท็จจริง ก ใส่รองเท้า ข และหยิบ รองเท้าตัวเอง ใส่ถุง

วิเคราะห์ องค์ประกอบภายนอก 1. มีผู้กระทำผิดคือ ก

2. มีการกระทำผิดคือ ลักทรัพย์

3. มีผู้รับผลของการกระทำ คือ

องค์ประกอบภายใน ขาด เจตนา เพราะ ก คิดว่าลักทรัพย์ แต่เป็นการลักทรัพย์ ตัวเอง ก ไม่ต้องรับผิดทางอาญา

59 ว.4 โดยประมาณ และ กม.บัญญัติให้มีความรับผิด แม้กระทำโดยประมาท

ผู้กระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำนั้นด้วยแต่ ไม่ใช่ความระมัดระวังเพียงพอ รับผิด โดยขาดความระมัดระวัง ตามวิสัย และพฤติการณ์ แต่หาได้ใช้ อย่างเพียงพอ

ความผิดเกี่ยวกับทำให้เสียทรัพย์ ไม่มีประมาท

ความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ถ้าประมาทก็รับผิด

ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ถ้าประมาทก็รับผิด

การประมาทโดยจงใจ คือ เชื่อว่าจะปัดป้องได้ เชื่อในฝีมือของตน เช่น ยิงนก มีคนนอนใต้ต้นไม้ มั่นใจว่าจะยิงไม่พลาด

4. ความสัมพันธ์ของ การกระทำและผลของการกระทำ

คือ บุคคล จะรับผิดทางอาญา ต้องมีความรับผิดครบทั้ง 3 โครงสร้างข้างต้น แต่การกระทำนั้นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง ผลของการกระทำด้วย โดยดูความสัมพันธ์ และผลทฤษฎีผล ธรรมดา ความรับผิดทางอาญา เช่น ถ้าการกระทำนั้นก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าไม่กระทำผลไม่เกิด ถ้ากระทำผลจึงเกิด EX ก ยิง ข แล้ว ข กระโดดหลบ ตกตึกตาย ถ้าไม่ยิง ข ไม่กระโดดหลบ ไม่ตาย ต้องรับผิดทางอาญา

ให้ดูเหตุแทรกแซงด้วย ว่ามีเหตุแทรกแซงหรือไม่

แนวตอบ 2 ข้อ คาดว่าจะเป็น

1.การทำผิดนอกราชอาณาจักร รับผิดในราชอาณาจักร ดู ในตัวอย่างข้อสอบเก่า

2. ม.59 ให้ดูโครงสร้างความรับผิด ข้อ 1-4 ในเข้าใจ แล้ววิเคราะห์ ว่าโจทย์ ให้มาเข้าหลักเกณฑ์ โครงสร้าง ตั้งแต่ 1-4 ไล่สายไปเรื่อยๆๆ ถ้าไม่เข้าข้อไหน ก่อนถึง ข้อ 4 ก็วินิจฉัยว่าขาดความรับผิดทางอาญาตามข้อนั้น

เกณฑ์การให้คะแนน หลักกม. 5 คะแนน วินิจฉัย 3 คะแนน ธงคำตอบ 2 คะแนน

Comment

Comment:

Tweet


ผมเห็นว่า ยังย่อไม่ดีเท่าไรนะครับ เพราะหลายๆเรื่อง ย่อแต่ผล แต่ไม่กล่าวถึงเหตุ ผมคิดว่า อันนี้ต้องระวังนะครับ แล่วหลายๆเรื่องก็ไม่ครบต้องระวังจริงๆ
#12 by รุ่นหนึ่ง (202.183.225.174) At 2011-04-12 11:43,
#11 by (182.52.124.133) At 2010-08-24 16:41,
น่าจะบรรยายให้หมดคำถามกับคำตอบน่าจะอยู่ด้วยกันให้หมด
#10 by นฤมล (180.183.56.18) At 2010-08-17 18:05,
สู้ต่อไป ความพยายามคือความสําเร็จopen-mounthed smile
#9 by (202.29.33.202) At 2010-08-09 15:34,
sad smile sad smile
#8 by (202.29.33.202) At 2010-08-09 15:32,
เข้าใจยากนะคับ
#7 by ตะวัน (202.28.35.2) At 2010-02-25 15:23,
อ่ายแร้วเข้าใจง่าย

นิติกาญ
#6 by ตั๊ก (202.28.123.253) At 2010-01-15 15:40,
เจรวิทย์สู้ ๆ
#5 by - -" (114.128.118.35) At 2009-12-20 22:14,
#4 by (117.47.21.180) At 2009-10-11 21:15,
ใกล้จะสอบวิชานี้แล้ว เครียดเหมือนกัน

แต่จะบ้ามาตั้งแต่ข้อสอบวิชาหุ้นส่วนและตัวแทนแล้วค่ะ งงงง ได้อีกอ่ะ
#3 by (202.28.78.139) At 2008-12-25 04:06,
embarrassed อ.เจนวิทย์จะออกยังไงน๊า
ตรวจโหดด้วยสิ ขอบคูณสำหรับสรุปฮะ
#2 by Sho (61.7.182.38) At 2008-01-12 20:19,
sad smile จะพยายามคะ
#1 by (202.143.146.218) At 2007-10-31 23:31,

ชาญชัย ภิรมจิตร์
View full profile