2007/Oct/05

ตัวอย่างข้อสอบวิชา ภาษากม.ปลายภาคที่อาจารย์ ยกตัวอย่างในห้องเรียน

การริบทรัพย์ ในกรณี การนำรถจักรยานยนต์ ของบุลคลอื่นไปขับรถแข่งบนทางสาธารณะ

ถ้าเจ้าของ จริง ไม่รู้เห็นเป็นใจ สามารถขอรถ คืนได้

หลักกม. ยึดได้หรือไม่ เพื่อใช้ หรือกระทำผิด หรือทรัพย์นั้นของผู้อื่น ที่ไม่รู้เห็นเป็นใจ

ถ้าเจ้าของไม่รู้ à คืนให้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันตัดสินถึง ที่สุด(คือไม่มีการอุทร หรือฎีฎาแล้ว)

กรณี แข่งรถในที่สาธารณะ

ศาลฎีฎา พิเคราะห์แล้วผู้ ร้องเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์ของกลาง ผู้ร้องนำสืบ ว่า ได้ฝากรถไว้กับจำเลยที่ 1 โดยไม่รู้เห็นเป็นใจ

เห็นว่า ตามคำให้การ ผู้ร้อง ก่อนที่จะฝากรถแก่ จำเลยที่ 1 ทั้งสองได้ดืมเบียร์ กันที่ร้าน เอ็นโทนี่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ทำงานของผู้ร้อง และจำเลย จนผู้ร้อง เมาไม่ได้สติ ไม่สามารถ ขับรถด้ ก็น่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ทำงานชึ่งอยู่ติดกับร้านเอนโทนี่ และพฤติการณ์ ที่ผ่านมา ผู้ร้องก็เคยเอารถให้จำเลยไปใช้ตามอำเภอใจ หลายครั้ง ดังนั้นผู้ร้อง จึงไม่มีสิทธิมาขอรถคืนได้

กรณี ริบรถ ที่ 2

กรณี ลูกนำรถมอเตอไซด์ไปขับรถแข่ง ในถนนสาธารณะ

เห็นว่า เมื่อฟังความได้ว่า กุญแจวางไว้หลังตู้เย็นเอาไปทำอะไรก็ได้ แสดงว่าตามอำเภอใจ

ไม่สามารถคืนรถได้ ยึดเป็นของหลวงได้

ลักษณะโวหารที่ดี

1.แจ้งชัดและปราศจากช่องโว่ เช่น ห้ามเดินผ่าน อาจแปลได้อีกนัยว่า วิ่งผ่าน หรือกลิ้งผ่านได้

2.สั้นกะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย ครบประเด็น ถามแมว ตอบแมว ถามหมาตอบหมา

3.ใช้ถ้อยคำในภาษา กฎหมายให้เหมือนกัน เช่น นายสมชาย ใจดี โดยหลักการ ถ้ามี นายสมชาย ใจดี แค่ ชื่อเดี่ยวและนามสกุลเดียว ครั้งต่อไป เขียนแค่ นายสมชาย ก็พอ

4.ใช้ถ้อยคำที่ใช้ ในตัวบท กม. เช่น หนี้เกลื่อนกลืนกันไป

5. สุภาพ นุ่มนวล

6. สามารถจูงใจผู้อ่านให้คล้อยตาม

คำตอบเก่า ตอนกลางภาคที่อาจจะนำมาออกใหม่

5.ภาษากฎหมายศาลอังกฤษมีลีลาแตกต่างจากศาลไทยอย่างไร

คำพิพากษาของศาลอังกฤษ จะมีลักษณะสำนวนที่ใช้เชิงอภิปราย เป็นภาษาพูด ดุลยพินิจของผู้พิพากษา

คำพิพากษาของศาลไทย จะมีลักษณะสำนวนที่ใช้เป็นทางการ มีความสั้นกระชับ ใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่นอย่างกระจ่างชัด มีเหตุผล มีความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริง มีการอ้างเข้ากับข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้

6.ภาษากฎหมายศาลอังกฤษมีลีลาแตกต่างจากศาลอเมริการอย่างไร

ศาลอเมริกา ตรงไปตรงมา มุ่งประสงค์ให้กล่าวให้ง่ายชัดเจน จูงใจให้โน้มเอียงตามเหตุผล ไม่ใช้ถ้อยคำหรูหรา

7.เหตุใด มองเตสกิเออ จึงว่า กฎหมายไม่ควรบัญญัติในเชิงอภิปราย

แนวตอบ

การอภิปราย หมายถึง การพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น

การให้เหตุผลดังกล่าวย่อมเป็นการเปิดช่องให้เกิดการโต้แย้ง ไม่มีที่ยุติ

8.คำพิพากษาศาลฝรั่งเศสเป็นเหมือนเอกสารทางราชการ ศาลอังกฤษเหมือนศิลปกรรม

แนวตอบ

23. คนไทยยุคก่อน ยึดถือกม. ซึ่งมาจากจารีตประเพณี นั่นคือ ศีลธรรมนั่นเอง ถ้าเรายึดศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ก็จะเป้นหลักประกันได้ว่า ไม่ผิดกม. เพื่อที่จะใช้บังคับ ไม่จำเป็นต้องรู้กม. ส่วนการ รู้วิธีการพิจารณาคดี อาจทำให้เกิดตวามวุ่นวายในการควบคุมคนในสมัยนั้นได้

24. ข้อบกพร่องของนักกม.

1. การไม่เข้าใจในนิยามของกม.

2. การไม่เข้าใจในนิยามของความยุติธรรม

3. การไม่เข้าใจในลำดับขั้นของกม. ทำให้นำไปใช้อย่างสับสน

4. การไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของกม.

5. การไม่เข้าในความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น

แนวข้อสอบ 3 ข้อ

ออกประมาณคำถามท้ายบทข้อ ที่30-33 ให้ข้อ เท็จจริง และ ปพพ .มาด้วย ให้เขียน ฎีกา 2 ข้อ

ออกการอธิบาย แนวคิด เชิงโวหาร 1 ข้อ

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณนะค่ะ
#3 by (202.28.78.131) At 2010-09-14 14:58,
สุยอดครับ
#2 by (58.137.22.162) At 2010-07-02 03:04,
ขอบคุณอีกเช่นกันครับ confused smile
#1 by 95CuEMaSTeR95 (125.27.65.134) At 2008-07-30 23:44,

ชาญชัย ภิรมจิตร์
View full profile